סגולה להמתקת הדינים

הרה"ק קדוש ישראל מרוזי'ן זצוק"ל היה דרכו שבכל יום הכיפורים לאחר התפילה סיפר או ספרו לפניו מהרה"ק מבארדיטשוב, והיה אומר שלדבר מהרה"ק מבארדיטשוב הוא סגולה להמתקת הדינים עבור בני ישראל, כי כן היה מידתו.
ובנו הרה"ק מסדיגורא (רבי אברהם יעקב) זצוק"ל אמר גם כשמזכירין שם העיר בארדיטשוב לבד מתעורר זכותו של הרה"ק מבארדיטשוב, והביא ראיה לזה מן הגמרא (יומא כח.) הרואה אמר ברקאי עד שבחברון, ופרש"י כדי להזכיר זכות אבות שבחברון.