"את הכל עשה יפ"ה יפ"ה בעט"ו, ובעצמו קרא שם ספרו בשמו הנאה "קדושת לוי"

הספר הקדוש קדושת לוי

באדיבות בית המכירות 'קדם'
קדושת לוי דפוס ראשון - באדיבות בית המכירות 'קדם'

הספר הקדוש "קדושת לוי" - אחד מספרי היסוד בארון הספרים היהודי, נכתב על ידי הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעצמו, וסגולות רבות נקשרו בשמו עד שחכמי וצדיקי דורו ובדורות שלאחריו העידו והגידו שסגולת הספה"ק גדולה היא מאוד להרכיש ולנטוע בלב הקורא או המעיין בו התלהבות ודביקות יראת ד' ואהבתו. והספר בעצמו שמירה בבית ישראל וסגולה להנצל מדינים השולטים בעולם.

הספר בנוי משלושה חלקים:
חלק א' - שנדפס עוד בחייו - עוסק בקדושת חנוכה ופורים וכללות הנסים.
חלק ב' - על הקדושה הטמונה בכל פרשה שבתורה.
חלק ג' - פירוש קדוש וטהור על פרקי אבות ועוד.
וכדרך רוב ספרי החסידות עובר הקדושת לוי בשני שלישיו על פרשיות התורה כסדרן, כשבשליש האחרון ליקוטים וביאורים שונים על אגדות חז"ל ומועדי ה' - הכל ע"פ דרך החסידות הצרופה, כפי שקיבלה מרבותיו הקדושים, בנוסף הדפיס רבינו בתוך ספרו מקצת מדברי תורתו של אביו הרה"ק רבי מאיר זצ"ל ובנו הרה"ק רבי מאיר זצ"ל שנפטר ל"ע על פניו.

וכך נכתב ע"י כותב תולדותיו בסוף ספרו:

"הרב הקדוש חיבר ספרו הקדוש קדושת לוי בג' חלקים. חלק א' על חנוכה ופורים וכללות הנסים נדפס עוד בחייו.

חלק שני על חמישה חומשי תורה, נדפס ע"י בנו הרה"ג רבי דוב בער ז"ל בשנת תקע"א.

חלק ג' היא חיבור קטן הכמות על פרקי אבות גם פירוש על הזכירות.

ספר הקדוש הלז אינו כרוב ספרי תלמודי הבעש"ט זי"ע שנכתבו ע"י התלמידים ששמעו דברי הרב. זהו הספר נכתב ע״י הרב הקדוש בעצמו, הוא היולדו בעשתונותיו הקשורים בחי עולמים והוא הכותבו בלשונו ובסגנונו, את הכל עשה יפ"ה יפ"ה בעט"ו, ובעצמו קרא שם ספרו בשמו הנאה קדושת לוי (ההדגשה במקור).

מהדורות

קדושת לוי מהדורה ראשונה | סלאוויטא | תקנ"ח - 1798

בשנת תקנ"ח (1798) הדפיס רבינו הק' עוד בחייו את חלקו הראשון של הספר הק' אותו כתב בכתב יד קודשו. רבינו נסע לעיר סלאוויטא שם בדפוס המפורסם אותו ייסדו כמה שנים קודם לכן האחים שפירא הקדושים, הדפיס רבינו את חלקו הראשון של ספרו אשר כלל בתוכו מאמרים על חנוכה ופורים (פרקי המאמרים מכונים "קדוּשות"), ביאורים על אגדות סבי דבי אתונא, וליקוטים נוספים (חידושים על הש"ס מאבי המחבר ומבן המחבר).

בבית המכירות 'קדם' נמכר בשנת 2014 עותק של מהדורה זו במחיר שיא של: 93,480 $

 צילום מתוך מהדורת סלאוויטא תקנ"ח (דברי הרה"ק רבי מאיר זצ"ל - בנו של רבינו בפתיחה לדברי תורתו):

באדיבות בית המכירות 'קדם'

קדושת לוי מהדורה שניה | זולקווא | תקס"ו - 1806

עוד בחיי חיותו של רבינו כבר אזלה המדורה הראשונה והודפסה אחת בדומה לה בדפוס של העיר זולקווא בשנת תקס"ו (1806).

קדושת לוי מהדורה ראשונה על התורה | בארדיטשוב תקע"א - 1811

הפעם הראשונה בה נדפס ספרו של רבינו במלואו כמו שהוא מוכר לנו כיום, הייתה בדפוס של ר' שמואל מדפיס בעיר בארדיטשוב. הספר נדפס בשנת תקע"א (1811), כשנה לאחר הסתלקותו של רבינו, ע"י בנו של רבינו הרה"ק רבי דוב בער זצ"ל, הספר זה הינו הבסיס לכל המהדורות הרבות שנדפסו במרוצת השנים עד ימינו אנו.

לצפיה במהדורה זו במלואה (באדיבות בית הספרים הלאומי):